www.powerprogram.org

PLAN ORGANIZE WORK EDUCATION RESPECT 
Helping to mentor train educate employ and empower
inner city men & women into becoming positive productive members of society"

Blog

MAKE AMERICA GREAT AGAIN

Posted on February 8, 2017 at 2:05 PM

Nationwide travel jobs in association with the Christian network ministries foundation is sponsoring an employment empowerment program called P.O.W.E.R. which stands for PLAN ORGANIZE WORK EDUCATION and RESPECT where we help to mentor train educate employ and empower young inner city men & women nationwide that may have fallen through the cracks of society and give them an opportunity to travel outside of their environment learning to make more than a decent income while helping them to transform their lives into becoming positive productive members of society" If you are over 18 years of age free to travel frequently throughout the U.S.A. have valid picture I.D. no medical problems that may interfere with outdoor field work or frequent travel , No active court case warrants or probation pending then this might be an opportunity for you' To learn all about this unique position visit our website at http://www.powerprogram.org then click the word TRAVELJOBS above the main page of the site, read all about the position then scroll down to the APPLICATION link and apply on line or call Mr Bosch directly at 201 936 6005

Categories: None

Post a Comment

Oops!

Oops, you forgot something.

Oops!

The words you entered did not match the given text. Please try again.

Already a member? Sign In

193 Comments

Reply GroothGek
5:07 PM on July 5, 2020 
Amoxicilin DiolaJam
url=https://acialisd.com/# says...
cialis generic reviews
culouttnug Symptomatiques. kayaxanura cialis cost DepAsceste Cialis 5 Mg Price Walmart
Reply Allentek
2:15 AM on July 5, 2020 
Hurry up to look into loveawake.ru you will find a lot of interesting things
Reply RobertAdugs
7:25 AM on July 3, 2020 
online casino BetChan https://betchan.xyz онлайн казино Ð?еÑ?Чан Ð?Ñ?иÑ?иалÑ?нÑ?й Ñ?айÑ?
Reply Dib
10:40 PM on July 1, 2020 
Ð?олагаÑ?Ñ?Ñ? на длиÑ?елÑ?нÑ?й навÑ?к в Ñ?Ñ?ом деле и пÑ?оÑ?еÑ?Ñ?ионалÑ?нÑ?Ñ? бÑ?игадÑ? пÑ?оÑ?еÑ?Ñ?ионалов, по РÑ?Р±СÐ?Р»СÑ?Р¶РÑ?РÐ?Р°РÐ?РÑ?Рµ Р°СÐ?Сâ??езРÑ?Р°РÐ?СÐ?РÑ?РÑ?Сâ?¦ СÐ?РÑ?РÐ?ажРÑ?РÐ?, обÑ?лÑ?живание Ñ?кважин, пÑ?оÑ?иÑ?Ñ?ка ливневой канализаÑ?ии, Ñ?елеинÑ?пекÑ?иÑ? аÑ?Ñ?езианÑ?киÑ? Ñ?кважин, Ñ?елеинÑ?пекÑ?иÑ? Ñ?иÑ?Ñ?ем канализаÑ?ии, оÑ?иÑ?Ñ?ка Ñ?езеÑ?вÑ?аÑ?ов пиÑ?Ñ?евого водоÑ?набжениÑ?, пÑ?омÑ?вка дождевой канализаÑ?ии, пÑ?оÑ?иÑ?Ñ?ка Ñ?Ñ?Ñ?бопÑ?оводов вÑ?Ñ?оким давлением и дÑ?Ñ?гие. ЭÑ?и Ñ?еÑ?виÑ?Ñ? Ñ?иÑ?око Ñ?аÑ?е вÑ?его иÑ?полÑ?зÑ?Ñ?Ñ? в Ñ?азлиÑ?нÑ?Ñ? оÑ?Ñ?аÑ?лÑ?Ñ?, Ñ?акиÑ? как коммеÑ?Ñ?еÑ?кий, а Ñ?акже жилой Ñ?екÑ?оÑ?, Ñ?елÑ?Ñ?озÑ?озÑ?йÑ?Ñ?во и иÑ?Ñ?игаÑ?иÑ?. Ð?Ñ?Ñ? наÑ?а бÑ?игада пÑ?оÑ?еÑ?Ñ?ионалов имееÑ? в Ñ?воем Ñ?аÑ?поÑ?Ñ?жение Ñ?вÑ?Ñ?е 11 пÑ?оÑ?едÑ?иÑ? леÑ? опÑ?Ñ?а Ñ?Ñ?Ñ?дового в даннÑ?Ñ? напÑ?авлениÑ?Ñ?, вÑ?е Ñ?Ñ?о помогаеÑ? наÑ?ей оÑ?ганизаÑ?ии пÑ?едоÑ?Ñ?авлÑ?Ñ?Ñ? подобнÑ?е Ñ?еÑ?виÑ?Ñ? Ñ?акие Ñ?Ñ?лÑ?ги как Ñ?емонÑ? Ñ?кважинÑ?, пÑ?омÑ?вка Ñ?кважинÑ?, пÑ?оÑ?иÑ?Ñ?ка Ñ?кважин, оÑ?иÑ?Ñ?ка ливневой канализаÑ?ии, монÑ?аж водоподÑ?Ñ?мной Ñ?Ñ?Ñ?бÑ? в Ñ?кважине, оÑ?иÑ?Ñ?ка Ñ?езеÑ?вÑ?аÑ?ов пиÑ?Ñ?евого водоÑ?набжениÑ?, оÑ?иÑ?Ñ?ка водоподÑ?Ñ?мнÑ?Ñ? Ñ?Ñ?Ñ?б, поÑ?Ñ?авка Ñ?кважиннÑ?Ñ? Ñ?Ñ?Ñ?бÑ?Ñ?Ñ?екÑ?ивно и легко. Ð?Ñ?едÑ?Ñ?авленнÑ?е Ñ?Ñ?лÑ?ги поÑ?Ñ?оÑ?нно пÑ?именÑ?Ñ?Ñ?Ñ?Ñ? Ñ?азлиÑ?нÑ?ми наÑ?ими клиенÑ?ами за иÑ? бÑ?Ñ?Ñ?Ñ?ое вÑ?полнение и наилÑ?Ñ?Ñ?Ñ?Ñ? Ñ?еновÑ?Ñ? пÑ?огÑ?аммÑ?.
Reply NatashaTenny
5:06 AM on June 30, 2020 
Anybody home? :)

Fastest solution of Google ReCaptcha-2

XEvil.Net
Reply Ciabop
1:47 AM on June 26, 2020 
GoCanadian USA
url=https://cialiusa.com says...
buy cialis

cialis na srpskom
Reply DavidSpicy
12:15 AM on June 23, 2020 
Hello. And Bye.
url=https://google.com/aasgdhjhgasjfajsd# says...
google404

hjgklsjdfhgkjhdfkjghsdkjfgdh
Reply GroothGek
11:12 AM on June 19, 2020 
Keflex Cefazolin
url=https://agenericcialise.com/ says...
Cialis
Pastillas Cialis Yahoo safe cialis online Viagra Migliore
Reply Ukebop
8:24 PM on June 18, 2020 
Usa deliveryOnline cost of cialis hong kongcialis precio republica dominicana
Online
url=https://getcialisnw.com says...
buy cialis

back pain due to cialis
Reply alalm
7:25 PM on June 18, 2020 
Ð?аÑ?а коÑ?поÑ?аÑ?иÑ? вÑ?полнÑ?еÑ? Ñ?Ñ?лÑ?ги по Ñ?еконÑ?Ñ?Ñ?Ñ?кÑ?ии и оÑ?иÑ?Ñ?ки водопÑ?оводов Ñ?овÑ?еменнÑ?м Ñ?поÑ?обом гидÑ?одинамиÑ?еÑ?кой оÑ?иÑ?Ñ?ки на новейÑ?ем паÑ?ке обоÑ?Ñ?дованиÑ?. Ð?Ñ?именение данного Ñ?поÑ?оба обеÑ?пеÑ?иваеÑ? воÑ?Ñ?Ñ?ановление Ñ?Ñ?нкÑ?ий Ñ?Ñ?Ñ?б к наÑ?алÑ?номÑ? Ñ?Ñ?овнÑ?, Ñ?окÑ?аÑ?аÑ?Ñ?Ñ?Ñ? заÑ?Ñ?аÑ?Ñ? Ñ?лекÑ?Ñ?иÑ?еÑ?кой Ñ?неÑ?гии на 20пÑ?оÑ?енÑ?ов, Ñ?аÑ?Ñ?еÑ? назнаÑ?еннÑ?й Ñ?Ñ?ок Ñ?абоÑ?Ñ? Ñ?Ñ?алÑ?нÑ?Ñ? Ñ?Ñ?Ñ?б на двадÑ?аÑ?Ñ? леÑ? до капÑ?емонÑ?а, повÑ?Ñ?аÑ?Ñ?Ñ?Ñ? пÑ?омежÑ?Ñ?ки междÑ? пÑ?оÑ?илакÑ?иÑ?еÑ?ким Ñ?еÑ?виÑ?ом.
Ð?еждÑ?наÑ?однаÑ? компаниÑ? оÑ?ганизÑ?еÑ? необÑ?одимÑ?е Ñ?абоÑ?Ñ?, в Ñ?аÑ?Ñ?ноÑ?Ñ?и:
Ð?Ñ?оÑ?иÑ?Ñ?ка канализаÑ?ии пÑ?едпÑ?иÑ?Ñ?ий-аваÑ?ийнаÑ?, плановаÑ?, пÑ?оÑ?илакÑ?иÑ?на пÑ?оÑ?иÑ?Ñ?ка канализаÑ?ии пÑ?едпÑ?иÑ?Ñ?ий.

Ð?оÑ?емÑ? избиÑ?аÑ?Ñ? даннÑ?Ñ? Ñ?пеÑ?иализиÑ?ованнÑ?Ñ? компаниÑ??
Ð?олÑ?Ñ?ой опÑ?Ñ? Ñ?абоÑ?Ñ? - более Ñ?оÑ?ни наÑ?Ñ?Ñ?оеннÑ?Ñ? оÑ?иÑ?Ñ?нÑ?Ñ? Ñ?ооÑ?Ñ?жений в РоÑ?Ñ?ии и за ее Ñ?Ñ?бежами, налиÑ?ие вÑ?еÑ? без иÑ?клÑ?Ñ?ениÑ? лиÑ?ензий и Ñ?азÑ?еÑ?ений на пÑ?оизводÑ?Ñ?во Ñ?Ñ?Ñ?оиÑ?елÑ?но-Ñ?емонÑ?нÑ?Ñ? и Ñ?еÑ?ниÑ?еÑ?киÑ? задаÑ?, Ñ?азÑ?абоÑ?ка и конÑ?Ñ?Ñ?Ñ?иÑ?ование Ñ?кологиÑ?еÑ?кого, безопаÑ?ного, Ñ?неÑ?гоÑ?беÑ?егаÑ?Ñ?его, вÑ?Ñ?окоÑ?Ñ?Ñ?екÑ?ивного Ñ?наÑ?Ñ?жениÑ?, поÑ?легаÑ?анÑ?ийное Ñ?опÑ?овождение, безÑ?пÑ?еÑ?нÑ?й и оÑ?веÑ?Ñ?Ñ?веннÑ?й коллекÑ?ив.

Ð?бÑ?Ñ?Ñ?Ñ?ойÑ?Ñ?во Ñ?кважин -
url=https://synergy90.ru says...
Ð?оÑ?Ñ?Ñ?ановление дебиÑ?а Ñ?кважинÑ?
Reply Fargo1789 https://www.google.com/ 8434702
7:03 PM on June 18, 2020 
Reply GroothGek
6:22 PM on June 17, 2020 
Generic Progesterone Discount Direct Free Doctor Consultation Stirling
url=https://agenericcialise.com/ says...
Generic Cialis
levitra 10mg vs 20mg Generic Cialis kamagra pharmacyy
Reply GroothGek
12:58 PM on June 17, 2020 
anti cialis impotence
url=https://bbuycialisss.com/ says...
Cialis
Propecia What Is Drug Interactions Cialis Discounted Viagra For Sale
Reply CharlesInews
11:05 AM on June 14, 2020 
Get news of the latest releases for the best online casino slot games, know your max coins from your RTP! Claim
url=https://www.jackpotbetonline.com/ says...
[b]Online Casino
[/url] Bonuses here!
Reply MelvinTeesy
8:11 PM on June 13, 2020 
Online Slots Reviews.Read the best
url=https://www.jackpotbetonline.com/ says...
[b]casino slot review
[/url] from real players.Play the best online slots!
Reply DerekFrego
11:09 PM on June 12, 2020 
If you're an
url=https://www.jackpotbetonline.com/ says...
[b]online casino
[/url] slots player, you'll want to take advantage of jackpotbetonline.com's reviews of the leading development companies such as Microgaming, RTG, and Playtech and major slot machines, including top classic, bonus, and jackpot slots
Reply nalicle
5:54 PM on June 11, 2020 
Amoxicillin Eg
url=https://buycialisuss.com/ says...
Buy Cialis
Cellulitis Cephalexin Cialis Viagra Kopfschmerzen Vermeiden
Reply nalicle
3:14 AM on June 11, 2020 
nombre generico del viagra
url=https://buycialisuss.com/ says...
cheap cialis
Levitra Curativo Buy Cialis Prezzo Di Viagra
Reply nalicle
2:45 AM on June 10, 2020 
Indian Generic Cialis
url=https://viacialisns.com/ says...
Cialis
cialis tab 20mg cialis online without prescription Comment To Last Longer Naturellement
Reply Waebop
6:38 PM on June 9, 2020 
Hi Mike! No desire? prostat tedavisi cialiscialis 20 mg price costco
where to buy cialis 5mg